જીવનકલા

“મેં” આ કર્યું …
“મેં” તે કર્યું …

પછી

“અમેં” આ કર્યું …
“અમેં” તે કર્યું …

પછી

“આપણે” આ કર્યું …
“આપણે” તે કર્યું …

પણ જ્યારે છેલ્લે …

“તેમણે” આ કર્યું …
“તેમણે” તે કર્યું …

કહી શકીએ ત્યારે કહેવાય કે માનવ થયા.

જીવનકલા ::

Advertisements

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in અવર્ગીકૃત. Bookmark the permalink.